IngatlanTV - Ingatlan keresése
IngatlanTV - IngatlanokIngatlanTV - VideókIngatlanTV - Ingatlan keresőkIngatlanTV - Hitelközpont
Hírek, információk
IngatlanTV - Ingatlanközvetítés a jövobol!

Weboldalunk a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében sütiket használ. A Weboldal használatával Ön beleegyezik az ilyen adatfájlok fogadásába és elfogadja az adat és süti-kezelésre vonatkozó irányelveket.

 
Ingatlan gyors keresés
Koronavírus és ingatlanpiac
Állás
Csok infó
Egyéb
Partner linkek
Jognyilatkozat


2010.10.27 20:32
Földügyi szakág feladataihoz kapcsolódó, gyakran elõforduló fogalmak, fogalomtár
Fogalomtár. Az alábbi táblázat a földügyi szakág feladataihoz kapcsolódó, gyakran elõforduló fogalmak rövid magyarázó leírását tartalmazza ABC sorrendben, a teljesség igénye nélkül...

Fogalomtár

Az alábbi táblázat a földügyi szakág feladataihoz kapcsolódó, gyakran elõforduló fogalmak rövid magyarázó leírását tartalmazza ABC sorrendben, a teljesség igénye nélkül.

adat

Tények, fogalmak, utasítások ábrázolása formalizált módon emberek, ill. automatikus eszközök révén. Az alkalmazói adatot a földrajzi információ számos osztálya (vektor, raszter, grid stb.) képviseli.

adatállomány Az adatbázis vagy az adathalmaz valamilyen szempontok szerint kiválasztott része.

alappont rendűség

A földmérési alappontok különböző pontossági kritériumoknak felelnek meg, és ennek alapján első, második, stb. rendűségi kategóriába esnek.

állami átvétel Az adat államilag hiteles volta, illetve maga az átvé­teli eljárás. Az 1/1998 FVM utasítás alapján összehívott Bizottság által történik az elkészült térkép földhivatali vizsgálata és az erről kiállított zárójegyzőkönyv igazolja az átvételt.

állami földmérési alaptérkép

Az állami földmérési alaptérkép (a továbbiakban: alaptérkép) az egységes országos térképrendszerben (EOTR) készült olyan nagyméretarányú térkép, amely állami alapadatként tartalmazza a közigazgatási határokat, a földrészleteket, azok határvonalait, helyrajzi számait és egyéb azonosítóit, művelési ágait, a művelés alól kivett területeket, a földrészleteken lévő épületeket és a névrajzot. Tartalmazza továbbá a szakmai szabályzatokban foglalt módon a különféle építményeket és létesítményeket. Az alaptérképhez a földrészletek területi adatait tartalmazó területjegyzék tartozik.

alosztály Egy alrészleten belül azonos termőföld minőségi osztálynak megelelő részterület.
alrészlet Egy földrészleten belül azonos művelési ágú, és az ingatlan-nyilvántartási jogszabályokban leírt területi mértéket meghaladó részterületek.
alszám Az ügy egyes ügyiratait a főszám/gyűjtőszám alá bontott alszámokkal azonosítjuk. Az alszám ötjegyű lehet.
aranykorona

A mai napig használatos földminősítési értékszám, egységnyi területű föld, (pl. 1 katasztrális hold) tiszta jövedelmének, vagyis termőképességének, fekvésének, művelhetőségének mutatója. Magyarországon 1 hektár átlagos aranykoronaértéke 19.

beadvány=ügyirat

Az ügyfél által a földhivatalhoz benyújtott, és a hivatal hatás- és jogkörébe tartozó tevékenységet elindító beadvány, bejelentés, kérelem, megkeresés, adat­igénylés, levél. 

becslőjárás

A fölminősítési rendszer olyan területi egysége, amelyben a termelési feltételek megközelítően hasonlóak. Az egyes becslőjárásokhoz művelési áganként és minőségi osztályonként különbözõ kataszteri tiszta jövedelmi értékek tartoznak.

betekintés A betekintés az ügyfél kérelmére az ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti földhivatalban történik. A betekintés magában foglalja a feljegyzés készítésének lehetõségét is.
BEVET

A BEVET a belterületi és zártkerti ingatlan-nyilvántartási térképek digitális átalakításából származó vektoros térképi adatállomány, amely az állami alapadatokra nézve a hatályos ingatlannyilvántartási térképek digitális másolata, és melyekbe a meglévő digitális és numerikus állományok bedolgozásra kerültek.

csatolás Ha a beérkezett ügyiratnak van előzmény ügye, mely nem a tárgyévben keletkezett, vagy van olyan előzmény ügye, mely jogerős határozattal lezárt, az előzmény ügyet csatolni kell az újonnan érkezett ügyirathoz.

digitális belépési
igazolvány

Az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz történõ csatlakozás - azaz a hozzáférési jogosultság biztosítása - digitális belépséi igazolvány birtokában lehetséges.

egyéb önálló
ingatlan

A földrészleten kívül önálló ingatlannak kell tekinteni: épület, pince, föld alatti garázs, ha az nem a földrészlet tulajdonosának tulajdona; valamint társasházban, szövetkezeti házban lévő lakás, közterületrõl nyíló pince stb. Egyéb önálló in­gatlan az, ha az építmény (önálló tulajdonú épület, közterületrõl nyíló pince, társasházi örök­lakások, garázsok, üzletek, szövetkezeti lakások stb.) más tulajdonában van, mint a földrészlet, amelyen  áll.
egyszerűsített határozat A kérelemnek helyt adó határozat a tulajdoni lap másolatával is közölhető. Ez az egyszerűsített határozat, ami tulajdonilap másolatként nem használható. Tartalma: az érintett tulajdoni lap kiegészítve egy megha­tá­ro­zott szövegű záradékkal, valamint a kiadói uta­sításban felsorolt címzettekkel, vagy indoklást nem tartalmazó, alakszerű határozat formátum.
együtt érkezés Egy beküldőtől egyszerre beérkezõ több beadvány iktatása alkalmával jelölni kell az együtt érkezés tényét.

elintézési határidő

Az időintervallum, amely az ügyintéző rendelke­zé­sére áll az ügy elintézésére. Kezdete a beadvány érkezésének kelte, határideje a tárgykör alapján biztosított idõszak.
előzetes nyilvántartás Azok a földmérési munkarészek, melyek a föld­mé­rési vizsgálat során földmérési szempont­ból meg­felelőnek, és az ingatlan-nyilvántartással egye­­­ző­­nek bizonyultak, záradékolás után elõzetes nyilvántartásba kerülnek.
érdekeltek Az ügyben azon természetes és jogi személyek köre, akiknek jogos érdekét vagy jogi helyzetét a földhivatal eljárása érinti, és ezért õket adott ügy­ben jogok illetik, vagy kötelezettségek terhelik.
érdeklődő Olyan, a földhivatallal kapcsolatba került ügyfél, aki számára a földhivatal korlátozott információ szolgáltatására jogosult.
érkeztetés A földhivatalhoz postai úton, telefaxon vagy kézben benyújtva érkező iratok manuális átvétele, és erről a kézben behozott beadványok esetén elismervény átadása, az iratokon az érkeztetés és átvétel dátumának rögzítése (bélyegzővel), és a beadványok vonalkóddal történő ellátása.
ÉRTOSZT A kárpótlási folyamat támogatására létrehozott szoft­verrendszer, mely lehetővé teszi a földrész­letek értékarányos felosztását.
fedvény Digitális réteg, rendszerint a kapcsolt  infor­má­ci­ók egy szempontjára, témájára vonatkozó adatok­kal, amit az adatbázis kiegészítésére hasz­ná­lunk, és közös koordináta-rendszerben rög­zítünk.
fekete nyomat A földmérési alaptérkép szelvényeinek a megyei földhivatal által ellenőrzött és felújított változata.
fekvés A település közigazgatási egységein belül a bel­te­rü­let és külterület (korábban zártkert is) megkülönböztetésére szolgáló fogalom.
felhasználó Azon természetes személy, aki a számítógépes rendszerrel munkáját végzi, vagy annak szolgáltatásait igénybe veszi (belsõ vagy külső felhasználó). A felhasználónak a számítógépes rendszer használatához megfelelő felhasználói jogosultsággal kell rendelkeznie.
fellebbezés Az ügyintéző által hozott határozat megváltoz­ta­tására irányuló kérelem, melyet az ügyfél nyújt be a határozat jogerőre emelkedésének idején belül.
felmérés

Az adatgyűjtés megtervezésének, feltételei bizto­sításának és végrehajtásának, az adatok rendezé­sének és feldolgozásának, az eredmények ellen­őrzé­sének, javításának, hitelesítésének, átvételé­nek és adatbázisba szervezésének, valamint a fenti tevékenységek dokumentálásának folyamata.

foganatosítás A változások átvezetésének véglegesítése az in­gat­lan-nyilvántartásban, a térképi nyilvántartás­ban vagy egyidejűleg mindkettőn.
forgalomba adás Az elkészült és államilag átvett térképek ingatlan-nyilvántartásban való érvényesítése a földhivatalok által történik. Ennek megtörténtét követően az ingatlan-nyilvántartás részét képező alaptérkép - az ingatlan-nyilvántartási térkép - a tulajdoni lap adataival teljes mértékben megegyezik.
földhivatal Az ingatlan-nyilvántartást vidéken a körzeti földhi­va­ta­lok, Budapesten a Budapesti 1.sz., Budapesti 2.sz. és a Budapesti 3.sz. Körzeti Földhivatal vezeti, illetve az ügyeket első fokon intézi. Másodfokon vidéken a me­gyei földhivatalok, míg Budapesten a Fővárosi Föld­hivatal működnek.
földhivatali bejegyzés

Ingatlan-nyilvántartási változás átvezetése. A jogok és tények keletkezését, módosulását, megszüntetését a földhivatal bejegyzi az ingatlan-nyilvántartásba, az adtváltozást átvezeti.

földkönyv

A földkönyv az ingatlanok nyilvántartási szempontból lényeges adatait (csak a tulajdoni lap I. részén szereplő leíró adatok) tartalmazza a település egészére vagy annak egy részletére, illetőleg egyes ingatlanokra vonatkozóan.

földmérési alappont

Vízszintes vagy magassági alappont.  A vonatko­zá­­si rendszert fizikailag képviselő, az egységes ko­ordinátarendszerbeli felmérések keretét bizto­sító és a helyszínen állandósított pontok.  

földmérési alaptérkép

A földmérési alaptérkép a Föld fizikai felszínén található, az ingatlan-nyilvántartáshoz, ingatlan-adózáshoz kapcsolódó természetes és mesterséges tereptárgyakat, valamint országok, települések, földrészletek határvonalait 1:500-1:4000 méretarányban tartalmazó térkép. Magassági adatokat általában alig tartalmaz. Lásd még: állami földmérési alaptérkép

földminősítés

Az az eljárás, amelynek során az adott mûvelési ágú föld minőségi osztálya és kataszteri tiszta jövedelme megállapításra kerül.

földminőségi osztály Földminősítési kategória.
földosztályozási alrendszer A földminősítés (osztályba sorolás, minőségi osztály, aranykorona érték) rendszere.
földrészlet A föld felszínének természetben összefüggő, igazgatási határokkal meg nem szakított területe, melynek minden részén azonosak a tulajdoni vagy kezelői viszonyok. Földrészlet a beépítetlen és a beépített terület, ha egyezik a föld és a rajta álló épület tulajdonosa.
földrészlet státusz A földrészletek jogi állapotát tükrözi, ami lehet elő­zetes (záradékolt), végleges és visszavont.
FÖNYIR Földhasználati nyilvántartási rendszer. Alapja az ingatlan-nyilvántartás, azonban attól elkülönülő, önálló közhiteles, a földhasználókról vezetett nyilvántartás, amelyet a földhivatalok vezetnek. A földhasználati nyilvántartás vezetésének szabályait a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza.
főszám A földhivatalban az ügy tárgyéven belüli azono­sítására szolgál. Az egyes ügyek ügyiratait a fő­szám alá bontott alszámokkal azonosítják.
függőben tartás Függőben kell tartani a beadvány elintézést a rangsorban előrébb álló beadvány elintézéséig. A függőben tartásról a földhivatal nyolc napon belül tájékoztatja a kérelmezőt. 
generalizálás A térképtartalom kiválogatása, egyszerűsítése, össze­fogása és fogalmi átalakítása az újonnan létrehozandó térkép méretarányának vagy céljá­nak megfelelően.
geokód Geodéziai azonosító. Az objektumok térbeli hely­zetét koordinátákkal megjelölő, azok geo­met­riai jel­legét és területi összefüggéseit is ún. jelleg­kód­dal kifejező olyan komplex adat, mely a kü­lön­­böző adatállományok összekapcsolása és együt­tes hasznosítása érdekében egységes azono­sítóként szolgál. A térinformatikában a poligonon belüli tetsző­le­ges pont, melyhez a terület attribú­tu­mos informá­cióit kapcsoljuk: Alternatív kifeje­zés: centroid.
geometriai adat Leíró adat, az elhelyezés, elhelyezkedés meghatározott információját repre­zentáló alkalmazói adat.
határozat A beadvánnyal kapcsolatosan meghozott döntés határozat formájában kerül megfogalmazásra. A határozat lehet jóváhagyó vagy elutasító, de lehet vegyes is abban az értelemben, hogy tartalmaz mind jóváhagyó, mind elutasító részt. A hatá­rozatnak mind formailag, mind tartalmilag jog­sza­bályokban elõírt szabályoknak kell eleget tenni.
határpont Közigazgatási területi egységek és a földrészletek határát kijelölő, méréssel meghatározott részlet­pontok.
határvonal Vonal vagy vonalak halmaza, melyek egy speci­fi­kus jellemzőjű területet, annak kiterjedését defini­álják.
helyrajzi szám A földrészletek, önálló ingatlanok azonosítására szolgáló szám. Te­le­pülésen belül egyedi.
helyszínelés Az az esemény, melynek során a földmérő a tere­pen megvizsgálja az alappontot, ellenőrzi meg­lé­tét,  ill. karbantartja.
helyszínrajz Az alappont környezetét mutató, az alappont te­re­pi beazonosítását szolgáló lap.
hektár

A hektár (jele: ha) földterület méréséhez használt mértékegység, nem része az SI mértékegység-rendszernek.
1 ha = 10 000 m²  = 0,01 km²

hiánypótlás Ha a kérelemnek, mellékletének vagy az okiratnak pótolható hiányossága van a földhivatal - a határidő megjelölésével - hiánypótlásra szólítja el az ügyfelet.
ideiglenes helyrajzi szám A nem záradékolt vázrajzon szereplõ ideiglenes hely­rajzi szám, amelyet a földmérõ határoz meg azonosítás céljából. Az ideiglenes helyrajzi szám az eredeti helyrajzi számból és egy sorszámból áll.
iktatás

A földhivatalhoz beérkezett vagy hivatalból ke­let­kezett ügyiratok adatainak nyilvántartása és nyo­mon követése az elintézésig. 

ingatlan-nyilvántartás

Az ingatlan-nyilvántartás közhitelesen településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának adatait (település neve, ingatlan fekvése, hrsz., művelési ág, tulajdonos stb.) , az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és tényeket. Az ingatlan-nyilvántartás részei a tulajdoni lap, az ingatlan-nyilvántartási térkép, az okirattár.

ingatlan-nyilvántartás alapelvei

1.   A közhitelesség elve: Az ingatlan-nyilvántar­tás­ba bejegyzett adatok, tények, jogok hitelesnek tekintendők.
2.   A nyilvánosság elve: az ingatlan-nyilvántartás adatait bárki megtekintheti.
3.   A bejegyzés elve: egyes jogok az ingatlan-nyilvántartásban a tulajdoni lapra történő bejegyzéssel keletkeznek. Pl. a tulaj­don­jog a be­jegy­zéssel keletkezik.
4. Kérelemhez kötöttség elve: a jogok és jogilag jelentős tények bejegyzésére irányuló eljárás az ügyfél kérelmére vagy hatósági megkeresésre indul.
5.   A rangsor elve: Az ingatlan-nyilvántartásban a bejegyzések sorrendjét az az időpont határozza meg, amikor a kérelmezõ beadványát benyújtotta. A beadványok beérkezési sorrendjét be kell tartani.
6.   Az okirati elv: az ingatlan-nyilvántartás adatait csak érvényes és bejegyzésre alkalmas okirat alapján lehet megváltoztatni. 
7.   A teljesség elve: az ingatlan-nyilvántartás az ország területén lévő valamennyi ingatlant nyilvántartja.
8.   A kötelező használat elve: az ingatlanokkal kap­csolatos eljárásokban az ingatlan-nyilván­tartás adatait kell felhasználni.

ingatlan-nyilvántartási térkép Az egységes ingatlan-nyilvántartás része. Az ingatlan-nyilvántartás céljára meghatározott állami földmérési alaptérkép nyilvántartási példánya. Tartalmazza:  település neve, térképszelvény száma, település közigazgatási határvonala, belterület és külterület határvonala, földrészlet határvonala és helyrajzi száma, épület, alrészlet stb.
iránypont A geodéziai vízszintes alappontokhoz képest is­mert távolságra és irányban lévő állandósított pont, amely a mérésekben az adott alappont he­lyett felhasználható.
irattár

Az irattárban őrzik a földhivatalok működése során keletkezett és a folyamatos ügyintézéshez szükséges ügyiratokat. 

járási mintatér

Becslőjárásban érvényes adott művelési ágat és föld­minőségi osztályt jellemző hivatkozási terület. 

jelkulcs A térképi objektum térképi (grafikus) megjelenési formája.
jogi jelleg Az ingatlan jogi jellegeként a tulajdoni lapra feljegyezhető pl. társasház, szövetkezeti ház, bányatelek, műemlék, tanya, barlang, láp, víznyelő, Natura 2000 terület stb.
jogosultság A földhivatali számítógépes rendszerek minden felhasználója a rendszerbe való bejelentkezésekor az ő jogo­sultsá­gi szintjének megfelelő műveletekhez és adatok­hoz fér csak hozzá. A jogosultsági szintek bizto­sítják, hogy a rendszer felhasználói ne lép­hessék túl a jogkörüket.
kataszter A magyar egységes ingatlan-.nyilvántartás rendszere, a telekkönyv és a kataszter egyesítése révén 1972-ben jött létre. Ezt megelőzően az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal  (kataszter) felügyelőségei végezték a térképi, a telekkönyvek a tulajdonjoggal kapcsolatos ügyintézést, adatszolgáltást. Az utóbbi különösen nem volt számottevõ, elsõsorban az állami tulajdon dominanciája és az ebből eredő kis ingatlanforgalom miatt.
kataszteri tiszta jövedelem

Az az aranykoronában kifejezett viszonyszám, amely az azonos művelési ágú területek termőképessége közötti különbséget fejezi ki.

katasztrális hold

Kataszteri vagy katasztrális hold (jele kh) a hold területi mértékegység legfontosabb alegysége, hagyományosan az ekével egy nap alatt felszántható területet jelenti. Túlélte a metrikus mértékrendszer bevezetését, földnyilvántartási használatát csak 1970-ben szüntették meg, de használata ma is gyakori.
Egy kataszteri vagy katasztrális hold 1600 négyszögöl, ami 0,575 hektárral vagy 5754,642 négyzetméterrel egyenlõ. Egy hektár 1,737 katasztrális holdnak felel meg.

kiadói utasítás
(elosztási lista)

Az intézkedésre vonatkozó teendõk meghatá­ro­zása: kinek kell kapnia a dokumentumból, milyen kézbesítési módon, az irattárban hová kell he­lyez­ni, mikor kell selejtezni (irattári jel megadása) stb.
KDIR

Komplex decentrális Ingatlan-nyilvántartó Rendszer. A FÖMI által létrehozott DATAFLEX alapú PC-s rendszer, amely a tulajdoni lap adatokat tartja nyilván. 

KÉKES rendszer A TAKAROS rendszeren belül a Földmérési alap­pontok (GEO), a Felmérési (SUR) és a Térké­pé­szeti (MAP) alrendszerek együttesének fantá­zianeve.
községi mintatér A községben érvényes adott művelési ágat és föld­minõségi osztályt jellemző hivatkozási terület.
KÜVET

A KÜVET a külterületi analóg ingatlan-nyilvántartási térkép átalakításából származó vektoros térképi adatállomány, amely az állami alapadatokra nézve az eredeti analóg térkép hiteles, digitális másolata melybe valamennyi rendelkezésre álló digitális és numerikus állomány bedolgozásra került. 

lekérdezés

Az adatbázisból elõre meghatározott szempontoknak, feltételeknek eleget tevő adatok képernyõn történő megjelenítése.

megírás

Földrajzi objektum szöveges megírása a térképen (azonos a térképnévrajzzal), vagy az adatbázis egy szöveges eleme. 

méretarány

Valamely szelvényezett térkép lineáris méretaránya.

minőségi osztály

Osztályozási vidéken belül művelési áganként a különböző minőségű földterületek megkülön­böz­tetésére szolgáló, jogszabályilag meghatáro­zott kódszám.  

műszaki váztérkép Az állandósított pontokat és kiemelt határ­vona­lakat tartalmazó, szűkített tartalmú földmé­rési térképfedvény.
művelési ág Valamely terület hasznosítási módozatainak jelö­lése (legelõ, szõlõ, kert. stb.)
négyszögöl

Magyar mértékként osztrák előzménnyel indult a 17. században. A hold kisebb egységeként a leggyakrabban használatos területmérték. A XIX. század során vált  általánossá.  A földnyilvántartási alkalmazását 1970-ben szüntették meg Magyarországon, de a köznapi gyakorlatban még ma is használják.
1 négyszögöl = 0,00035967 hektár (ha) = 3,596651 négyzetméter (m²)
1 négyzetméter = 0,278 négyszögöl

okirattár A bejegyzések alapjául szolgáló okiratokat, kérelmeket, megkereséseket és az ingatlan-nyilvántartási ügyben keletkezett más iratokat tartalmazza.
ortofotó A digitális állami alaptérkép térképezési méretarányban, annak vetületi rendszerébe (Egységes Országos Vetületi rendszer: EOV) transzformált légifénykép, amely a térképpel együtt megjeleníthető és így összevethetővé válik.
önálló ingatlan Az önálló ingatlannak a nyilvántartásban önálló, sa­ját helyrajzi száma van. Két alapvető fajtája a földrészlet és az egyéb önálló ingatlan. Földrészlet a beépítetlen és a beépített terület, ha egyezik a föld és a rajta álló épület tulajdonosa. Egyéb önálló in­gatlan az, ha az építmény (önálló tulajdonú épület, közterületről nyíló pince, társasházi örök­lakások, garázsok, üzletek, szövetkezeti lakások, garázsok, üzletek) más tulajdonában van, mint a földrészlet, amelyen  áll.
PHARE

Poland and Hungary Assistance for the Reconstruction of the Economy: az Európai Unió  egyik elõcsatlakozási alapja, melynek keretében az EU pénzügyi segélyekkel támogatta a Lengyelország és Magyarország felkészülését az uniós csatlakozásra

pontjel

A földmérési alappontok több megjelölt pontból állhatnak (pl. föld feletti, föld alatti stb.).

pontleírás

A földmérési alappontokhoz tartozó szöveges adatokat, pl. létesítést, karbantartást stb. magába foglaló adatlap. 

pontosság Az adatok mért és elméleti értékének eltérést jellemzi.
pontszám

Határ- és részletpontok attribútuma, amely a ha­gyo­mányos térképészeti rendszerben a pontot azonosítja.  

rangsor Az ingatlan-nyilvántartás egyik alapvetõ elve. Egy-egy bejegyzés ranghelyét és ezzel a bejegyzések rangsorát a kérelem iktatási idõpontja határozza meg. A beadványokat az iktatószámok sorrendjébenkell intézni.
rendezési terv

Meghatározza a település szerkezetét, terület-felhasználását, az épületek, építmények és az infrastruktúra térbeli rendszerét, figyelembe véve a helyi társadalmi, természeti, gazdasági és műszaki adottságokat. 

részleges tulajdoni lap másolat A tulajdoni lap másolat csak a kívánt bejegyzéseket tartalmazza. 
széljegy

A földhivatali beadvány iktatószámát a benyújtás napján a tulajdoni lapon fel kell jegyezni (széljegy), és ennek megtörténtét a beadványra rá kell vezetni. A széljegy röviden utal a beadvány tartalmára, és egyúttal tanúsítja az ingatlan-nyiévántartási eljárás megindítását. A kérelem elutasítása, illetve a változás bejegyzése esetén a széljegy törlésre kerül.

szemle tulajdonilap másolat A tulajdoni lap másolat csak a fennálló bejegyzéseket tartalmazza.
találat A lekérdezés feltételeit kielégítõ válasz(ok). 
tárgykör

Az ügyirat adatainak besorolása annak tartalma alapján. 

társasházi tulajdoni lap

Tulajdoni törzslapból és tulajdoni különlapból áll. A kettõ együtt minősül tulajdoni lapnak. A törzs­la­pon a közös tulajdonban lévõ épületrészeket és he­lyi­ségeket tartják nyilván (a földrészlettel együtt), míg a különlapok az önálló tulajdoni egységeket képező lakásokat és helyiségeket, a közös tulajdon­ból hozzájuk tartozó tulajdoni hányaddal együtt. 

telekkönyv A magyar egységes ingatlan-nyilvántartás rendszere, a telekkönyv és a kataszter egyesítése révén 1972-ben jött létre. Ezt megelőzően az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal  (kataszter) felügyelőségei végezték a térképi, a telekkönyvek a tulajdonjoggal kapcsolatos ügyintézést, adatszolgáltást. Az utóbbi különösen nem volt számottevő, elsősorban az állami tulajdon dominanciája és az ebből eredő kis ingatlanforgalom miatt.
teljes tulajdonilap másolat A tulajdoni lap másolat valamennyi bejegyzését - fennállót és töröltet - tartalmazza.
terület A felületszerű objektumokat zárt poligonok hatá­rolják. A zárt alakzatnak a koordinátákból szá­mí­tott területe jellemzi az adott objektum terü­letét.
topográfiai térkép

A leggyakrabban használt térképtípus. Méretaránya 1:10 000-tõl 1:200 000-ig terjed. A méretarány csökkenésével az általánosítás foka nő. A földfelszín mesterséges és természetes objektumainak ábrázolása mellett magassági, domborzati adatokat, adminisztratív, gazdasági tematikákat is tartalmazhat. Ennek megfelelően ábrázolásmódja gazdag, melyet színek és szimbólumok segítségével valósít meg. A nagyobb méretarányú topográfiai térképek (1:10 000, esetleg 1:25 000) közvetlen felméréssel készülnek, míg a kisebb méretarányúakat kartográfiai úton az eredeti felmérések egyszerűsítésével és általánosításával állítják össze.

törzskönyv A földek településen belüli fekvése szerinti csoportosításban tartalmazza a földrészletek művelési ágak szerinti, azon belülminõségi osztályonként összesített területét és kataszteri tiszta jövedelmét tartalmazza.
tulajdoni lap Az egységes ingatlan-nyilvántartás része. Tartal­mazza az adott ingatlanra vonatkozó számszerű a­da­tokat, a tulajdonosi, kezelői, használói jogokat, az egyéb bejegyezhető jogokat és tényeket. Három részbõl áll:
I.   Az ingatlan elhelyezkedését és számszerû ada­tait rögzíti (cím, fekvés, rendeltetés, helyrajzi szám, terület stb.)
II.   Az ingatlanra vonatkozó alapvető jogot a tulaj­donos,  kezelő, használó nevét, címét, tulajdo­nos esetében a tulajdoni hányadát, tulajdonszer­zés módját tartalmazza. 
III.   Az egyéb jogokat és jogilag jelentős tényeket tartalmazza. Ezek az ingatlanra vonatkozó terhek, korlátozások (pl. jelzálogjog, telki szolgalom, haszonélvezet stb.) vagy a jogosult jogainak korlátozása (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, vételi jog stb.)
ügyfél

Az a természetes vagy jogi személy, akinek/ami­nek jogát vagy jogos érdekét a földhivatal eljárása érinti, és akit/amelyet az adott ügyben jogok illet­nek meg, vagy kötelezettségek terhelnek. Az ügy­fél részére biztosítani kell, hogy az eljárás során az iratokba betekinthessen, azokról másolatot készíthessen. 

ügyintézés

A kérelemben meghatározott, vagy jogszabályban előírt cél érdekében végzett valamennyi eljárási cselekmény. 

ügyirat=beadvány

Az ügyfél által a földhivatalhoz benyújtott, és a hivatal hatás- és jogkörébe tartozó tevékenységet elindító beadvány, bejelentés, kérelem, megkeresés, adat­igénylés, levél.
ügyirat átvétel=érkeztetés A földhivatalhoz postai úton, telefaxon vagy kéz­ben benyújtva érkező iratok manuális átvétele, és erről a kézben behozott beadványok esetén elis­mervény átadása, az iratokon az érkeztetés és át­vétel dátumának rögzítése (bélyegzővel), és a be­adványok vonalkóddal történő ellátása.
ügyirat szignálás

Az eljárás során az adott ügyben a földhivatal ve­ze­tője (vagy más ilyen joggal felruházott személy, pl.  szakterület vezetője) az ügy elinté­zé­sét megha­tá­rozott személyre (ügyintéző) bízza. Szempontja kü­lönféle lehet, pl. leterheltség, szakértelem, stb. 

ügykezelés

Az a munka, melynek során a földhivatalhoz ér­ke­zett iratokat nyilvántartják, rendszerezik, továbbítják, elintézik. 

vázrajz A felmérés eredményét tartalmazó adatok.
vonatkozási pont

A geodéziai alappontok egynél több pontjelből (pl. föld alatti, föld feletti) is állhatnak. Több pont­jel esetén az egyik mindig kitüntetett, ez az alappont vonatkozási pontja. 

záradékszám

A záradékolás iktatószáma. F2 szabályzat szerinti záradékkal azokat a geodéziai munkarészeket látják el, amelyek geodéziai és az ingatlan-nyil­ván­­tartási adatok szempontjából helyesnek bizo­nyulnak. A záradék érvényességének időtartama egy év, amely meghosszabbítható.

forrás: foldhivatal.hu

Hirdetések:


Eladó ingatlan, lakás, családi ház Zalaegerszegen

Ingatlan Zalaegerszeg


Lakáshitel, szabad felhasználású hitel, személyi kölcsön, hitelkiváltás

Hitel Zalaegerszeg

 

Megosztás Google könyvjelzőnek! Megosztás MySpace-en...

2010.10.27 20:32

x
Ajánlom ismerősömnek:
Én nevem:
Ismerősöm neve:
Én e-mail címem:
Ismerősöm e-mail címe:
Egyéb megjegyzés:
Rendezés: Véletlenszerü (random)
 
Rendezés: Legújabb
 
Rendezés: Legolcsóbb
 
Rendezés: Legnagyobb alapterület
Zalaegerszeg, Kertváros, garázs
Zalaegerszeg, Kertváros, garázs - Zalaegerszegen kertvárosban Garázs eladó. www.dashaus.hu
2.999.999 Ft.
Zalaegerszegen kertvárosban Garázs eladó. www.dashaus.hu
Zalaegerszeg, családi ház
Zalaegerszeg, családi ház - Eladó Kertkapcsolatos lakás Ingatlan Zalaegerszegen - www.dashaus.hu
41.999.999 Ft.
Otthon, vállalkozás? Több generációnak is! Zala megye Zalaegerszeg Alsó-erdő mellett, erdős zöldövezetben, különleges helyen, művelési ágból kivont zártkerti ingatlan eladó. www.dashaus.hu
Zalaegerszeg, Belváros, lakás
Zalaegerszeg, Belváros, lakás - Eladó társasházi lakás belvárosban Zalaegerszegen. www.dashaus.hu
17.599.999 Ft.
Zala megyében, Zalaegerszeg belvárosának a központjában, 2 és félszobás, 68 m2, nagy erkélyes, házközponti fűtéses, egyedi mérős, műanyagablakos, azonnal beköltözhető lakás eladó. www.dashaus.hu
Zalaszántó, zártkert
Zalaszántó, zártkert - Zalaszántón zártkerti ingatlan eladó. www.dashaus.hu
7.500.000 Ft.
Zala megyében Keszthely és Sümeg közelében Zalaszántón zártkerti ingatlan eladó. www.dashaus.hu
Nagykanizsa, Cserfői hegy, zártkert
Nagykanizsa, Cserfői hegy, zártkert - Zártkerti ingatlan olcsón eladó Nagykanizsán.
2.200.000 Ft.
Zala megyében, Nagykanizsa Vajda cserfő zártkerti ingatlan eladó. www.dashaus.hu
Ingatlan TV - Das Haus Immobilien Kft. - Zalaegerszeg, Kosztolányi út 9/b. - - Tel/fax: 92/326-369 | LOGIN